Miễn từ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi hy vọng rằng những gì chúng tôi cung cấp có thể đáp ứng được ý thích của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể hứa với bạn một số điều về dịch vụ của chúng tôi, trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản hoặc phần bổ sung này.

Một số khu vực pháp lý nhất định được cung cấp các bảo đảm nhất định, chẳng hạn như các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ mọi bảo đảm.

Chúng tôi là người tạo ra sân chơi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào do người dùng đăng tải.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tải xuống nội dung từ dịch vụ của chúng tôi.

TRADEMARKS

APK.WikiXP.ORG KHÔNG có liên quan hoặc xác nhận liên kết với Google, Google Play hoặc Android dưới bất kỳ hình thức nào. Android là nhãn hiệu của Google Inc. Google Play và biểu tượng Google Play là nhãn hiệu của Google LLC.